ผลการประกวด
รอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผลงาน : พลังงาน พลังใจในครอบครัว

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.ปัณณิชา จริงจิตร

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สภาราชินี จังหวัดตรัง

จังหวัด : ตรัง

ชื่อผลงาน : พลังงานหมุนเวียนเพื่อโลกที่ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน : ด.ช.พงศกุล ภิรมย์ธนารักษ์

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

ชื่อผลงาน : Just like when they say, arts can save the world.

เจ้าของผลงาน : น.ส.อาทิมา โค้วเจริญ

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สุรนารีวิทยา

จังหวัด : นครราชสีมา

ชื่อผลงาน : A typical home

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.ปุญญาภา ชัยกุล

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : อำนวยศิลป์

จังหวัด : กรุงเทพฯ

ชื่อผลงาน : Just one little touch

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.ลลิตตา พลสุวรรณา

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์

จังหวัด : กรุงเทพ

ชื่อผลงาน : FROM US TO EARTH จากเราถึงโลกที่สวยงาม

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.ณมณ มณทมน

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สันป่าตองวิทยาคม

จังหวัด : เชียงใหม่

ชื่อผลงาน : ทางเลือกที่ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน : ด.ช.ปัณณ์ ชุมพิชญ์

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

จังหวัด : กทม

ชื่อผลงาน : Sustainable future

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.ญาณิศา ทิพยรัตน์พรทวี

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

จังหวัด : ปทุมธานี

ชื่อผลงาน : โลกที่ฉันอยากเห็น

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.พริบดาว โฆษิตกุลพร

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : ธิดานุเคราะห์

จังหวัด : สงขลา

ชื่อผลงาน : Take care the earth

เจ้าของผลงาน : ด.ญ.วจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน : ธิดานุเคราะห์

จังหวัด : สงขลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน : Renewable City

เจ้าของผลงาน : นายจิรายุ ทองจันทร์

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จังหวัด : เลย

ชื่อผลงาน : SAVE THE WORLD BY GREEN ENERGY

เจ้าของผลงาน : นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : ระยองวิทยาคม

จังหวัด : ระยอง

ชื่อผลงาน : ทางเลือกที่ดีกว่า

เจ้าของผลงาน : น.ส.ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี

ชื่อผลงาน : โลกของพลังงาน

เจ้าของผลงาน : น.ส.สุชญา ใจกล้า

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

ชื่อผลงาน : ปลูกพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน : นายรัชติภูมิ ปิติภูมิวิเศษ

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

ชื่อผลงาน : วิถีประมง วิถีประหยัด

เจ้าของผลงาน : น.ส.ศศินา สกุลไทย

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : ดอนตาลวิทยา

จังหวัด : มุกดาหาร

ชื่อผลงาน : Sustainable Development(การพัฒนาที่ยั่งยืน)

เจ้าของผลงาน : น.ส.เรณุกา แสงกิตติสกุล

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : สตรีพัทลุง

จังหวัด : พัทลุง

ชื่อผลงาน : พลังใหม่เพื่อโลกใหม่

เจ้าของผลงาน : น.ส.นันท์นภัส ชัยชนะบรรยง

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : ยุพราชวิทยาลัย

จังหวัด : เชียงใหม่

ชื่อผลงาน : พลังงานความคิด ภายใต้ความศรัทธา

เจ้าของผลงาน : นายบุรินทร์ สอนอินต๊ะ

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จังหวัด : ชัยภูมิ

ชื่อผลงาน : รักโลก เปลี่ยนโลก เท่ากับรักตัวเอง

เจ้าของผลงาน : น.ส.สุภาพร สวัสดิ์ศรี

ระดับ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน : โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จังหวัด : ชัยภูมิ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว