ผลการประกวด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผลงาน : You can do it!

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.วจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :ธิดานุเคราะห์

จังหวัด :สงขลา

ชื่อผลงาน : ประหยัดพลังงานรักษาโลก

เจ้าของผลงาน :ด.ช.พงศกุล ภิรมย์ธนารักษ์

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด :สุราษฎร์ธานี

ชื่อผลงาน : ลดพลังงานลดโลกร้อน

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.ปัณณิชา จริงจิตร

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สภาราชินี จังหวัดตรัง

จังหวัด :ตรัง

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน :It's not too late

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.ญาณิศา ทิพยรัตน์พรทวี

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

จังหวัด :ปทุมธานี

ชื่อผลงาน :LET THE GLOBAL COOL ให้โลกได้เย็นสบาย

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.ณมณ มณทมน

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สันป่าตองวิทยาคม

จังหวัด :เชียงใหม่

ชื่อผลงาน :พลังงานประสานปัญญาสร้างสรรค์โลกที่ยังยืน

เจ้าของผลงาน :ด.ช.ปัณณ์ ชุมพิชญ์

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

จังหวัด :กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน :CITY SAVING ENERGY TO REDUCE GLOBAL WARMING

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.ปุญญาภา ชัยกุล

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :อำนวยศิลป์

จังหวัด :กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน :Keep'em safe And Healing it up

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.อาทิมา โค้วเจริญ

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สุรนารีวิทยา

จังหวัด :นครราชสีมา

ชื่อผลงาน :เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.พริบดาว โฆษิตกุลพร

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :ธิดานุเคราะห์

จังหวัด :สงขลา

ชื่อผลงาน :ทุกคนดูนั่น! ความเป็นไปได้มันเพิ่มขึ้นแล้ว

เจ้าของผลงาน :ด.ญ.ลลิตตา พลสุวรรณา

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียน :สตรีวัดอัปสรสวรรค์

จังหวัด :กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อผลงาน : The move met of easy way to save the world from global warming

เจ้าของผลงาน :นายดนัยพัชร รัตนเรืองศรี

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :ระยองวิทยาคม

จังหวัด :ระยอง

ชื่อผลงาน : ชุมชนประมง ชุมชนพลังงาน

เจ้าของผลงาน :น.ส.ศศินา สกุลไทย

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :ดอนตาลวิทยา

จังหวัด :มุกดาหาร

ชื่อผลงาน : ช่วยกันรักโลก

เจ้าของผลงาน :นายจิรายุ ทองจันทร์

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :ศรีสงครามวิทยา

จังหวัด :เลย

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน :ช่วยกันรักษาเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน :น.ส.เรณุกา แสงกิตติสกุล

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :สตรีพัทลุง

จังหวัด :พัทลุง

ชื่อผลงาน :เลิก หรือ ล่ม

เจ้าของผลงาน :น.ส.ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด :เพชรบุรี

ชื่อผลงาน :พลังเยาวชนรุ่นใหม่

เจ้าของผลงาน :น.ส.นันท์นภัส ชัยชนะบรรยง

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :ยุพราชวิทยาลัย

จังหวัด :เชียงใหม่

ชื่อผลงาน :เพิ่มโอโซน เพื่อโลกที่ดีขึ้น

เจ้าของผลงาน :นายบุรินทร์ สอนอินต๊ะ

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จังหวัด :ชัยภูมิ

ชื่อผลงาน :อนุรักษ์พลังงานช่วยโลกร้อน

เจ้าของผลงาน :นายรัชติภูมิ ปิติภูมิวิเศษ

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :สว่างบริบูรณ์วิทยา

จังหวัด :ชลบุรี

ชื่อผลงาน :ขบวนความสุข ปลูกพลังงาน ลดโลกร้อน

เจ้าของผลงาน :น.ส.สุชญา ใจกล้า

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :สว่างบริบูรณ์วิทยา

จังหวัด :ชลบุรี

ชื่อผลงาน :ใจสื่อใจ

เจ้าของผลงาน :น.ส.สุภาพร สวัสดิ์ศรี

ระดับ :มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน :เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

จังหวัด :ชัยภูมิ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว